Aanpak woonomgeving (openbare ruimtes) in 2012-2013

Toen de randwoningen in 2007 definitief werden aangewezen als gemeentelijk monument werd ook toegezegd dat er geld beschikbaar zou zijn voor het opknappen van de woonomgeving van de randwoningen èn de boerderijtjes. Het groenplan voor de randwoningen werd onderdeel van de bouwvergunning en het verkooptraject.

Er werd een werkgroep van bewoners, gemeente en Nijestee gevormd. Er was een inspraakronde met daarna veel één op eén-afspraken en huisbezoeken. Zo groeide het plan uit tot het woonomgevingsplan. Voor de boerderijtjes is met alle partijen (bewoners, gemeente en Nijestee) een schouw gehouden. Doel was om beter inzicht krijgen in wat de bewoners van de boerderijen belangrijk vinden bij de woonomgeving rond hun woning. Tijdens de schouw werden de overeenkomsten, maar zeker ook de verschillen helder tussen bewoners en professionals. Hier lag de basis van de werkgroep van bewoners, gemeente en Nijestee. Nu ligt er een plan dat samen met de bewoners is gemaakt, waar door bewoners voor is geknokt en waar veel bewonerswensen in zijn meegenomen. Het is een prachtig plan dat door alle partijen uit de woonomgevingswerkgroep wordt gedragen.De woonomgevingswerkgroep

Het begon met een grote vergadering waar alle bewoners van de boerderijen en de bewonerscommissie Blauwe Dorp waren uitgenodigd. Uiteindelijk vormden zes bewoners uit het Blauwe dorp de bewonersvertegenwoordiging in de werkgroep. Bij deze vergadering was ook altijd een lid van de bewonerscommissie van het Blauwe dorp. Gemeente en Nijestee leverden samen 3 leden. Na een aantalvergaderingen zijn ook Wicher van der Walen Johan Postema van Wal architecten gevraagd aan te schuiven. Zij waren betrokken bij de renovatie van de randwoningen. De opdracht van de werkgroep was niet eenvoudig:

  • (nieuwe) erfafscheiding aan de voorzijde van de boerderijen;
  • het parkeren op eigen erf oplossen;
  • in kaart brengen de carports en de bijgebouwde schuurtjes, bergingen, hobbyruimtes, afdakjes etc.
  • de inrichting van de doodlopende straatjes met hun eigen specifieke problematiek oplossen.

Dit alles tegen de achtergrond van een gebied dat beschermd stadsgezicht is en waar alle woningen of een rijksmonument of een gemeentemonument zijn. Voor gemeente- en Rijksmonumenten is regelgeving vrij streng en de bestaande situatie in het Blauwe dorp wijkt in veel gevallen sterk af van deze regels. De meeste aanpassingen en voorzieningen zijn door bewoners zelf aangelegd.


Het woonomgevingsplan

Rioolvervanging

Er ligt een verouderd rioolstelsel. Dit wordt vervangen een nieuw systeem waarbij vuil water en schoon regenwater worden gescheiden. Er komen dus twee buizen in de straat te liggen. Het schone water wordt naar de vijver in het Pioenpark geleid, zodat daar de waterkwaliteit zal verbeteren. Ook de huisaansluitingen op het riool worden vernieuwd. De hemelwaterafvoeren worden zo veel mogelijk op het schoonwaterstelsel aangesloten. Bij de vervanging van het rioolstelsel wordt een deel van de erfafscheiding en de tuinaanleg in de binnenstraatjes van de boerderijen verwijderd.


Het parkeren

Parkeerruimte op straat is schaars en mensen hebben de auto het liefst bij huis. Daarom krijgen alle boerderijen 1 parkeerplaats op eigen erf. Voor deze parkeerplek en het pad naar de voordeur wordt een onderscheidend type bestrating gebruikt, zodat duidelijk is wat openbaar gebied en wat privéterrein is. Daarom wordt de huidige bestrating voor de schuurtjes en het pad naar de voordeur vervangen bij alle woningen. Dit wordt door de gemeente uitgevoerd.

De straat en het trottoir

De straten worden opnieuw ingericht met gebakken klinkers. Er komt duidelijk onderscheid tussen trottoir en rijweg. Ook parkeervakken worden apart aangegeven; op sommige plekken wisselt het parkeren van straatzijde. Dit is nodig om bv. de hulpdiensten ruimte te geven.


Scheiding openbaar en privé

Het is belangrijk om duidelijk de scheiding aan te geven tussen openbaar en privégebied. Daarnaast is in werkgroep benadrukt dat het straatbeeld meer rust en eenheid nodig had. Daarom wordt aan de openbare zijde van de boerderijen een hagenstructuur aangelegd, wat vergelijkbaar is met dat van de randwoningen. Langs de stoep wordt een strookje grond van ca. 40 cm. gebruikt voor een haag. Deze wordt door Nijestee onderhouden.<< Naar boven
Dubbele poort

Bewoners hebben behoefte aan privacy en hebben dat in het verleden opgelost door een afscheiding te maken tussen de woning en de schuur. Dit is niet toegestaan volgens de regels van een rijksmonument. Maar er is ook begrip voor de vraag naar privacy. Tijden zijn veranderd.
De oplossing voor dit punt is een poort op deze plek, maar ongeveer 60 cm meer naar achteren dan de voorkant van de schuur. De poort is van hout en tussen de planken is een ruimte van ca. 2 cm (van belang voor voldoende ventilatie). Zo is de privacy voor de bewoners gewaarborgd. De poort wordt bij elke woning geplaatst, zodat er eenheid ontstaat. Onder deze voorwaarden kan de afdeling Monumenten van de gemeente zich vinden in deze oplossing. Voor de bewoners zijn hieraan geen kosten verbonden.De carport

Veel bewoners hebben zelf een carport gemaakt. Met de afdeling Monumenten is overleg om een nieuwe carport te ontwerpen die voldoet aan de monumentenregelgeving. Het ontwerp van de carport in de werkgroep is besproken en lijkt op de carport die door bewoners proefondervindelijk is gemaakt. Er zijn ook verschillen: op last van de brandweer mag de carport niet dicht zijn en als berging worden gebruikt. Daarnaast moet licht- en luchttoetreding mogelijk blijven voor de aangrenzende vertrekken van de boerderijtjes. Op de tekening kunt u zien hoe het er in grote lijnen uit gaat zien.


Bergingen

Enkele bewoners hebben een berging of hobbyruimte bijgebouwd. Formeel moet hiervoor een vergunning worden gevraagd en verleend door de gemeente, afdeling Monumenten. Wij begrijpen dat bewoners een berging belangrijk vinden, maar het Blauwe dorp is ook niet voor niets beschermd stadsgezicht vol met monumenten. Om inzicht te krijgen in de situatie per woning en in uw wensen heeft Wal architecten een inventarisatieronde gedaan. Daarna hebben zij een voorstel gemaakt voor een berging/hobbyruimte die voor u functioneel is en bij de Monumentencommissie op een vergunning kan rekenen.


Erfafscheidingen achtertuinen

Door de bijzondere structuur van het Blauwe dorp grenzen sommige woning met zowel de voor- als de achtertuin aan de straat. Langs de bestaande erfafscheidingen wordt een haag geplaatst van max. 180 cm. Waar geen erfafscheiding is, wordt de haag ook geplaatst. Op de impressies is goed te zien hoe de plaatselijke situatie er uit gaat zien.Het beheer

Het beheer van de hagen,de berging en de carport inclusief de poort wordt uitgevoerd door Nijestee.

Bomen

Van oudsher was het Blauwe dorp een bomenrijke buurt. ln de loop van de jaren is een aantal bomen omgewaaid, gekapt en soms ook verdwenen. ln het plan zijn op verschillende plaatsen nieuwe bomen opgenomen. De architect heeft gezocht naar een type dat niet al te groot wordt, en die past bij het Blauwe dorp en de Oosterparkwijk. Er is gekozen voor een prunus (officieel de Prunus Nigra). Deze boom heeft een diep donkerrood blad en wordt niet zo groot. Nieuwe bomen worden geplaatst tussen privéparkeerplaatsen (op de erfgrens voor het schuurtje) en op markante plekken als straathoeken. Zo hoeft men niet bang te zijn voor hoge bomen voor uw raam.(zie de tekening) Toch moet een aantal bomen worden gekapt. Deze staan op een plek waarbij de aanpassing van de bochten schade ontstaan aan de wortels of andersom: de wortels schade toebrengen aan de schuurtjes of erfafscheidingen. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe teruggeplaatst.Groenstroken

De groenstroken langs de Lindenhof, de Wingerdhoek en de Heesterpoort worden opnieuw ingericht. Bestaande struiken worden vervangen door lagere bodembedekkende beplanting en hagen aan de straatkant. Aan de tuinkant varieert de hoogte van 80 tot 180 cm. ln het algemeen wordt de haag tussen de schuren ca.180 cm en 80 cm. tussen schuur en straat. Dit moet vanwege het overzicht in de bocht en de verkeersveiligheid. Bij de kleinste woningen (4 onder 1 kap) die aan de groenstrook grenzen heeft de bewoner minder privacy. Hier wordt de haag tot aan de voorgevelrooilijn 180cm hoog gemaakt.

Planning

Niet alle werkzaamheden kunnen en mogen tegelijk worden uitgevoerd. Wij starten met de openbare ruimte van de gemeente inclusief die onderdelen die direct grenzen aan de openbare ruimte. Dit zijn de parkeerplaatsen op eigen erf, de hagen aan de voorzijde en de erfafscheiding in de hofjes. Ook wordt de fundaties van de poorten gestort. Op 2 april 2012 worden de werkzaamheden gestart.


Bron: woningcorporatie stichting Nijestee